Satellite-based drought monitoring and warning system in Viet Nam
(Hệ thống giám sát hạn hán thời gian thực cho Việt Nam)

Introduction
Hệ thống giám sát hạn hán thời gian thực cho Việt Nam được xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám. Đây là kết quả hợp tác giữa Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu với Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản trong khuôn khổ đề tài KC. 08.17/11-15. Hệ thống cung cấp thông tin phân bố không gian và thời gian của hạn hán thông qua chỉ số hạn Keetch-Byram (KBDI). Dữ liệu vệ tinh được sử dụng trong nghiên cứu là nhiệt độ bề mặt được thu thập từ vệ tinh Himawari-8 (MTSAT) và lượng mưa từ sản phẩm GSMaP, xem hướng dẫn sử dụng trong file đính kèm (Huớng dẫn sử dụng)
Near-real time daily drought information of Viet Nam (2024/05/21)
Drought warning statistics
(Thống kê khu vực hạn)
Drought warning map
(Bản đồ cảnh báo hạn) (Search archive data)
Drought index anomaly map
(Bản đồ dị thuờng chỉ số hạn)
 • Viet_Nam-AnGiang: 240 (km2)
 • Viet_Nam-BaRiaVungTau: 512 (km2)
 • Viet_Nam-BinhThuan: 560 (km2)
 • Viet_Nam-CanTho: 160 (km2)
 • Viet_Nam-DongNai: 80 (km2)
 • Viet_Nam-DongThap: 96 (km2)
 • Viet_Nam-GiaLai: 288 (km2)
 • Viet_Nam-KienGiang: 192 (km2)
 • Viet_Nam-KonTum: 176 (km2)
 • Viet_Nam-LaiChau: 16 (km2)
 • Viet_Nam-MinhHai: 144 (km2)
Monthly and annual drought information
Monthly drought index map
(Bản đồ hạn tháng)
Monthly drought anomaly index map
(Bản đồ dị thuờng hạn tháng)
Annual drought anomaly index map
(Bản đồ dị thuờng hạn năm)
Drought vulnable area map
Station near-real time drought trend graphs (Chuỗi thời gian) (Plot anonymous locations)
Aluoi (Text data) | AnKhe (Text data) | Ayunpa (Text data) | BaDon (Text data) | BaTo (Text data) | BaTri (Text data) | BaVi (Text data) | BacCan (Text data) | BacGiang (Text data) | BacHa (Text data) | BacLieu (Text data) | BacMe (Text data) | BacQuang (Text data) | BacSon (Text data) | BacYen (Text data) | BaiThuong (Text data) | BaoLac (Text data) | BaoLoc (Text data) | BuonHo (Text data) | BuonMaThuot (Text data) | CaMau (Text data) | CamRanh (Text data) | CanTho (Text data) | CangLong (Text data) | CaoBang (Text data) | CaoLanh (Text data) | ChauDoc (Text data) | ChiLinh (Text data) | ChiNe (Text data) | ChoRa (Text data) | CoNoi (Text data) | CoTo (Text data) | ConCo (Text data) | ConCuong (Text data) | ConDao (Text data) | CuaOng (Text data) | DaLat (Text data) | DaNang (Text data) | DacNong (Text data) | DacTo (Text data) | DienBien (Text data) | DinhHoa (Text data) | DinhLap (Text data) | DoLuong (Text data) | DongHa (Text data) | DongHoi (Text data) | DongPhu (Text data) | HaDong (Text data) | HaGiang (Text data) | HaNoi (Text data) | HaTinh (Text data) | HaiDuong (Text data) | HamTan (Text data) | HamYen (Text data) | HoaBinh (Text data) | HoaiNhon (Text data) | HoiXuan (Text data) | HonDau (Text data) | Hue (Text data) | HungYen (Text data) | HuongKhe (Text data) | HuuLung (Text data) | KheSanh (Text data) | KimBoi (Text data) | KonTum (Text data) | KyAnh (Text data) | LacSon (Text data) | LaiChau (Text data) | LangSon (Text data) | LienKhuong (Text data) | LucNgan (Text data) | LucYen (Text data) | MinhDai (Text data) | MocChau (Text data) | MocHoa (Text data) | MongCai (Text data) | MuCangChai (Text data) | MuongTe (Text data) | MyTho (Text data) | NamDinh (Text data) | NamDong (Text data) | NganSon (Text data) | NguyenBinh (Text data) | NhaTrang (Text data) | NhoQuan (Text data) | NhuXuan (Text data) | NinhBinh (Text data) | PhaDin (Text data) | PhanThiet (Text data) | PhoRang (Text data) | PhuHo (Text data) | PhuLien (Text data) | PhuQuoc (Text data) | PhuQuy (Text data) | PhuYen (Text data) | PlayCu (Text data) | QuangNgai (Text data) | QuyChau (Text data) | QuyHop (Text data) | QuyNhon (Text data) | QuynhLuu (Text data) | QuynhNhai (Text data) | RachGia (Text data) | Sapa (Text data) | SinHo (Text data) | SocTrang (Text data) | SonDong (Text data) | SonHoa (Text data) | SonLa (Text data) | SonTay (Text data) | SongMa (Text data) | TamDao (Text data) | TamDuong (Text data) | TamKy (Text data) | TayHieu (Text data) | TayNinh (Text data) | ThaiBinh (Text data) | ThaiNguyen (Text data) | ThanUyen (Text data) | ThanhHoa (Text data) | ThatKhe (Text data) | TienYen (Text data) | TinhGia (Text data) | TraMy (Text data) | TrungKhanh (Text data) | TruongSa (Text data) | TuanGiao (Text data) | TuongDuong (Text data) | TuyHoa (Text data) | TuyenHoa (Text data) | TuyenQuang (Text data) | UongBi (Text data) | VanChan (Text data) | VanLy (Text data) | VietTri (Text data) | Vinh (Text data) | VinhYen (Text data) | VungTau (Text data) | YenBai (Text data) | YenChau (Text data) | YenDinh (Text data) |
District near-real time drought trend graphs (Chuỗi thời gian)
Related information
GSMaP rainfall map KBDI map Crop intensity map

Satellite-based drought monitoring and warning system in Viet Nam Developer: Dr. Wataru Takeuchi
E-mail:wataru@iis.u-tokyo.ac.jp
Liên hệ: Phòng Nghiên cứu và Dự báo khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - khí hậu
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Email: dubaokhihau@imh.ac.vn/ dubaokhihau.imhen@gmail.com
893 has visited this site since Oct. 2014. (Access log)